- Rodo -

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Fern Energy Sp. z o.o., 5242762503, ul. Władysława Łokietka 93, 31-263 Kraków. Ze Spółką można skontaktować się: elektronicznie – mailowo: biuro@solvpower.pl; listownie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.solvpower.pl w zakładce “Kontakt”  W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – biuro@solvpower.pl lub pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Fern Energy Sp. z o.o., 5242762503, ul. Władysława Łokietka 93, 31-263 Kraków. Legalność przetwarzania: Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda, o ile została udzielona. 4. Cele przetwarzania: Dane przetwarzane będą w celu: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Pani/Pana potrzeb; 2) przesyłania do Pani/Pana informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, przesyłanych na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną; 3) oferowania przez Spółkę produktów podmiotów powiązanych ze Spółką kapitałowo lub umownie; 4) archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu Spółki – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz; 5) badania Pani/Pana satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki; 6) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami. 5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę: 1) do czasu wycofania udzielonej zgody; 2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Spółka realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – można tego dokonać elektronicznie (mailowo), telefonicznie (CallCenter Spółki) lub listownie. W takim przypadku Spółka przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 3) w przypadku wniesienia reklamacji – przez okres 6 lat lub do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu. 6. Odbiorcy danych: Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 7. Pani/Pana prawa: Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania przez Spółkę danych osobowych na podstawie zgody – w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Spółki Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ponadto Spółka informuje, że przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. To learn more click here.